İNSAN DEĞERLERİ YÖNETİMİ POLİTİKAMIZ

BEST ruhuna uygun nitelik ve yetenekteki insanlara erişip Teknik Alüminyum ailesine kazandırmak,

Her bir aile üyemizi mükemmellik hedeflerimiz ve kurum stratejilerimiz doğrultusunda ölçmek, değerlendirmek ve geliştirmek,

Tüm paydaşlarımıza değer katmak amacıyla, insan odaklı, tabana yayılmış liderlik, yaratıcılık, sürekli iyileştirme odaklı bir çalışma kültürü ve Teknik Alüminyum hedeflerine odaklanmış, sevgi, saygı, dayanışma içerisinde ve gülen yüzlerle çalışan bir takım oluşturmak,

İstisnasız her bir çalışanımızı takımımızın ayrılmaz, değerli bir parçası olarak hissetmek ve hissettirmek,

İnsan Değerleri Yönetimi Politikamızın temelini oluşturmaktadır.

Temel Değerlerimiz

GÜVENİLİRLİK

Teknik Alüminyum çalışanlarına, müşterilerine, rakiplerine, ilişkili olduğu diğer tüm Kurul ve Kuruluşlara, topluma karşı her zaman dürüst, verdiği sözlere riayet eden ve bunu tüm değerlerin önünde tutan saygın bir Sanayi Kuruluşudur.

TAKIM RUHU

Teknik Alüminyum en alt kademeden en üst kademeye kadar her bir çalışanıyla sevgi, saygı, anlayış, yardımlaşma ve aitlik hislerini yaşayan ve yaşatan, birbirinden ayrılmaz bir takımdır. Tüm takım üyeleri kurum, amaç ve stratejileri etrafında bütünleşir ve “BİZ” olarak bakmayı benimserler.

MÜKEMMELLİYETÇİLİK

Teknik Alüminyum Mükemmellik Kültürü (TAM) paralelinde çalışanları, iş yapış biçimi, ilişkileri hizmet ve ürünlerinde her zaman en iyiyi hedefler. Mükemmellik çıtasını sürekli yüksek tutarak dinamik bir şekilde mükemmellik arar.

ÇÖZÜM VE SONUÇ ODAKLILIK

Teknik Alüminyum problem ve sorunlar karşısında nasıl yapılmaz, neden olmaz diye düşünmek yerine, nasıl yapılır ve nasıl olur yaklaşımı ile pozitif ve yapıcı davranışlar sergileyerek her türlü soruna çözüm getirme yetkinliği yüksek ve bu yetkinliğini sürekli geliştiren bir kurumdur.

MÜŞTERİ ODAKLILIK

Teknik Alüminyum ayırım yapmaksızın tüm müşterilerinin varlık sebebi ve iş ortağı olduğu bilinci ile ürettiği tüm çıktılara müşterisinin bakış açısından bakarak yön verir. Müşterisinin çözüm ortağı olmak yolunda kendini ve süreçlerini hizalar.

VERİMLİLİK

Teknik Alüminyum kendi kaynaklarında olduğu gibi, doğal ve ülke kaynaklarının kullanımında da verimliliği esas almaktadır. Bu nedenle tüm üretim süreçlerini, makine ve malzemelerini, çalışanlarını sürekli olarak ölçmekte, verimlilik projeleri ile geliştirmektedir.

YENİLİKÇİLİK

Teknik Alüminyum Yönetim, Üretim ve Hizmet Sistemleri, Teknoloji ve diğer tüm dallarda yenilikleri yakından takip eder ve uygular. Ar-Ge faaliyetlerine kaynak ayırarak sektöründe yaşanacak değişim ve yeniliklere öncülük eder.

İş Etiği Kurallarımız

DÜRÜSTLÜK

Tüm paydaşlarımızla, ilişkilerimizde ve iş süreçlerimizde doğruluk ve dürüstlük vazgeçilmez önceliğimizdir. Çalışanlarımızla ve ilişkili olduğumuz tüm çevrelerle hiçbir suretle ödün vermeksizin doğruluk ve dürüstlük ilkesi ile hareket ederiz. Firma ortaklık yapısını oluşturan tüm tüzel, özel kişi ve kurumların iş etiği kurallarımıza uygun olarak seçeriz. İş etiği kurallarımıza uymayan kişi veya kurumlarda ortaklık ilişkisi geliştirmeyiz.

GİZLİLİK

Ana sözleşmelerde söz konusu edilen faaliyetler ile ilgili bilgi, belge, müşteri firma ismi, unvanı ile müşterilerin satın aldıkları ürünler, bu ürünlerin fiyatları vb. ilgili sair bilgi ve belgeler, yine ana sözleşmelerde tanımlanan faaliyetler esnasında müşteri ya da işveren tarafından, yapılacak işlerle ilgili olarak personele açıklanan ve çalışma esnasında öğrenilecek yazılı veya sözlü tüm ticari, mali, teknik bilgiler ve konuşma bilgileri, süreçler, iş yapış biçimleri ile fikir, proje, buluş, iş, metot, ilerleme, patent, telif hakkı, marka, ticari sır, diğer yasal korunmaya konu olan ya da olmayan her türlü yenilik proje kapsamında öğrenilen bilgi, gizli bilgi olarak kabul edilir. Teknik Alüminyum çalışanları olarak müşterilerimiz, çalışanlarımız, tedarikçilerimiz, ilişkide olduğumuz diğer tüm kişi ve kuruluşlarının gizli ve özel bilgilerinin korunmasına önem ve özen gösteririz. Teknik Alüminyum faaliyetlerine ilişkin gizli bilgileri korur, bu bilgileri sadece şirketimizin amaçları doğrultusunda kullanır, belirlenen yetkiler dahilinde ilgili taraflarla paylaşırız. Teknik Alüminyum’a ait her türlü gizli bilginin içeride sızdırılması sureti ile herhangi bir ticari menfaat elde edilmesi kesinlikle kabul edilemez. Şirketimizden ayrılırken de haiz olduğumuz her türlü gizli bilgi ve belgeler ile proje yönetmelik vb. çalışmaları dışarı çıkarmayız. Her bir Teknik Alüminyum çalışanı Teknik Alüminyum gizlilik sözleşmesine uygun davranmakla yükümlüdür.

EŞİTLİK

Teknik Alüminyum İşvereni her bir çalışanına fırsat eşitliği sunar. Yaş, ırk, din ve inanç, dil, uyruk, medeni durum, siyasi görüş veya yasal olarak korunan diğer özellikler bazında herhangi bir ayırım yapmaz. Bu politika işe alma, yerleştirme, terfi, iş akdinin sonlanması, geri çağırma, transfer, izin ücret ve eğitim gibi tüm istihdam şart ve koşullarında uygulanır. Çalışanlarımız kurum içinde bağlı bulundukları meslek örgütlenmeleri, örgütlenme ve dayanışma içeren tüm yasal bir araya gelme tercihlerinden dolayı herhangi bir ayrıma tabii tutulamaz. Farklı bir muamele içeren düzenlemeler geliştirilemez. Çalışanlar firma içinde zorla çalıştırma veya çalışmaya zorlamaya tabi tutulacakları bir uygulamaya uğratılamazlar. Maaşları, yan hakları ve kazanılmış herhangi bir yasal haklarına geçici bir süre de olsa el konulamaz. Çalışanların kimlikleri veya kimlik yerine geçen belgeleri firma da her ne sebeple olursa olsun geçici bir süreliğine dahi çalışanın isteği dışında tutulamaz. Çalışanlar nedeni ne olursa olsun, istekleri dışında iş saatleri dışında çalışmaya tabi tutulamaz. Tüm fazla çalışmalar ve yasal tatil hakları gönüllülük esasına göre düzenlenir. Çalışanlar insan haklarına veya kişisel özgürlüklere aykırı bir şekilde işleme tabi tutulamaz. Çalışma esnasında kişisel ihtiyaçlarını karşılamada bir süre sınırlamasına uğratılamazlar. Yemek ve ara dinlenmeler insan kaynakları prosedürlerinde belirtilmiş olup bu sınırlamalardan sayılmazlar.

ÇOCUK İŞÇİ ÇALIŞTIRMA YASAĞI

18 yaşından küçük çocukların çalıştırılması fırsat eşitliği olarak algılanmaz. Teknik Alüminyum bünyesinde hiçbir departmanda 18 yaşından küçük çocuklar (stajyer uygulamaları hariç) çalıştırılamaz. Ancak, 18 yaşın altında bulunan kimselerin geçici olarak eğitimlerini destekleyici ve gelecekteki mesleklerine yardımcı olabilecek bilgi ve deneyimi kazanmaları için iş süreçlerine katılmaları velilerinin verecekleri yazılı izin ile söz konusu olabilir. Tüm bu kurallar dışında işletme içinde 18 yaşından küçük çocuk tespit edilmesi halinde birincil olarak çocuk işletme içinden derhal güvenli bir bölgeye çıkarılır. Olay, bir tutanakla çocuğun hangi neden ve koşullarda işletme içine girdiği tespit edilerek, ISG komitesinde konunun incelenmesi ve bir daha olmaması için gerekli düzenlemeler yapılması için sevk edilir. Çocuğun işletmede bulunması çocuk açısından da incelenerek, çocuğun işletmede bulunmasının maddi nedenleri gözden geçirilir ve gerekli durumlarda kurumun sosyal sorumluluğu olarak, çocuğun çalışmasına neden olan koşulların iyileştirilmesine yönelik maddi ve manevi yardım ve faaliyetleri kapsayan iyileştirme planı İnsan Değerleri Bölümünde hazırlanarak gerekli aksiyonlar alınır.

HEDİYE KABUL ETME VE VERME

Teknik Alüminyum çalışanlarının görev yaparken tarafsızlıklarını, performanslarını karar almalarını etkileyen veya etkileme ihtimali bulunan ekonomik değeri olan veya olmayan her türlü menfaat ve hediyeyi alması yasaktır. Ancak çalışanlara şirketin iş ilişkisinde olduğu veya olmaya muhtemel tedarikçiler müşteriler alt işverenler vb. kuruluşlar veya şahıslar tarafından gönderilen hediyeler makuliyet sınırları içerisinde olduğu surette kabul edilebilir. Maddi bedeli brüt asgari ücretin yarısının altında kalan hediyeler bu kapsamda tanımlanır. Bu bedeli aşan hediyeler çeşitli uygulamalarla çalışanlara verilmek veya kurum içerisinde değerlendirilmek maksadıyla bir tutanak ile İdari İşler Bölümüne teslim edilmek suretiyle kabul edilir.

ÇIKAR ÇATIŞMASI

Teknik Alüminyum çalışanları olarak, çıkar çatışmasından uzak durmayı amaçlarız. Mevcut görevimizden yararlanarak; şahsen, ailemiz veya yakınlarımızın vasıtası ile iş münasebetinde bulunduğumuz kişi ve kuruluşlardan kişisel çıkar sağlamayız. Teknik Alüminyumun adını ve gücünü, Teknik Alüminyum kimliğimizi, kişisel fayda sağlamak amacıyla kullanmaktan kaçınırız. Potansiyel çıkar çatışması durumunda, ilgili tarafların çıkarlarının yasal ve etik yöntemler vasıtasıyla güvenli bir şekilde korunabileceğine inandığımızda, bu yöntemleri uygularız. Tereddüde düştüğümüz durumlarda yöneticimize, İnsan Kaynakları Bölümü’ne veya Disiplin Kurulu’na danışırız.

SORUMLULUKLARIMIZ

Yasal sorumluluklarımızın yanı sıra; müşterilerimize, hissedarlarımıza, çalışanlarımıza, tedarikçi ve iş ortaklarımıza, rakiplerimize, çevre, toplum ve insanlara karşı, markamıza ve Teknik Alüminyum adına karşı sıralanan sorumluluklarımızı yerine getirmeye özen gösteririz.

YASAL SORUMLULUKLARIMIZ

Tüm faaliyet ve işlemlerimizi T.C. yasaları ve milletlerarası hukuk çerçevesinde yürütür, yasal düzenleyici kurum ve kuruluşlara doğru, tam ve anlaşılabilir bilgileri zamanında sunarız.

MÜŞTERİLERİMİZE KARŞI SORUMLULUKLARIMIZ

Müşteri memnuniyeti odaklı, müşterilerimizin ihtiyaç ve taleplerine en kısa zamanda, en doğru şekilde cevap veren proaktif bir anlayışla çalışırız. Hizmetlerimizi, zamanında ve söz verdiğimiz koşullarda sunar; müşterilerimize saygı, onur, adalet, eşitlik ve nezaket kuralları çerçevesinde yaklaşırız.

ÇALIŞANLARA KARŞI SORUMLULUKLARIMIZ

Çalışanların özlük haklarının tam ve doğru biçimde kullanılmasını sağlarız. İnsan Kaynakları çalışanları Birim Yöneticisi ve yasal merciler dışında 3. kişilerle paylaşmayız. Tüm çalışanlarımıza dürüst ve adil yaklaşır, ayrımcı olmayan, güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı taahhüt ederiz.

ORTAKLARIMIZA KARŞI SORUMLULUKLARIMIZ

Teknik Alüminyum San. A.Ş.nin sürekliliğine öncelikle önem vererek ve ortaklarımıza değer yaratma hedefi doğrultusunda; gereksiz ya da yönetilemez riskleri almaktan kaçınır, sürdürülebilir karlılığı amaçlarız.

TEDARİKÇİ/İŞ ORTAKLARIMIZA KARŞI SORUMLULUKLARIMIZ

İyi bir müşteriden beklendiği şekilde adil ve saygılı davranır, yükümlülüklerimizi zamanında yerine getirmek için gerekli özeni gösteririz. İş yaptığımız kişi ve kuruluşlar ile iş ortaklarımızın gizli bilgilerini özenle koruruz.

RAKİPLERİMİZE KARŞI SORUMLULUKLARIMIZ

Etkin bir şekilde, sadece yasal ve etik olan alanlarda rekabet eder, haksız rekabetten kaçınırız.

TOPLUMA VE İNSANLIĞA KARŞI SORUMLULUKLARIMIZ

İnsan haklarının ve çevrenin korunması; eğitim ve hayır işleri, suç ve yolsuzlukların ortadan kaldırılması bizim için çok önemlidir.

'TEKNİK ALÜMİNYUM' ADINA KARŞI SORUMLULUKLARIMIZ

İş ortaklarımız, müşterilerimiz ve diğer paydaşlarımız profesyonel yeterliliğimiz ve dürüstlüğümüz sayesinde bize güvenmektedirler. Bu itibarımızı en üst düzeyde tutmaya çalışırız.

İş Etiği Kurallarını Destekleyen Politikalar

ÇIKAR ÇATIŞMASI POLİTİKASI

Teknik Alüminyum çalışanlarının çıkar çatışması yaratabilecek durumlardan uzak durması esastır. Şirket kaynaklarının, adının, kimliğinin ve gücünün kişisel fayda için kullanılmaması, kurumun ismini ve imajını olumsuz etkileyecek durumlardan kaçınılması tüm çalışanların en önemli sorumluluklarındandır.

Uygulama Esasları
i. Çıkar Çatışması Yaratabilecek Faaliyetlerde Bulunmamak,
ii. Görevi Kötüye Kullanmamak,
iii. Şirket Kaynaklarını Şirket Amaçları İçin ve Tasarruflu Kullanmak,
iv. Şirketin Ticari İlişki İçerisinde Bulunduğu Diğer Kişi ve/veya Kuruluşlarla Özel İlişki Kurmamak,
v. Medya İle İlişkilerde Şirket Üst Yönetiminin Onayını Almak,
vi. Şirketi Temsil Görevlerinden Kişi/Kurumlardan Ücret Almamak.

HEDİYE KABUL ETME VE VERME POLİTİKASI

Uygulama Esasları

Şirket çalışanlarının, görev yaparken tarafsızlıklarını, performanslarını, karar almalarını etkileyen veya etkileme ihtimali bulunan, ekonomik değeri olan ya da olmayan her türlü menfaat ve hediyeyi alması yasaktır.

GİZLİ BİLGİLERİN KORUNMASI POLİTİKASI

1. Gizli bilgilere ilişkin uyulması gereken esaslar aşağıda maddelenmiştir:
2. Gizli bilgiler, Resmi Makamlar ve Mevzuat gereğince ifşası zorunlu olmadıkça üçüncü kişilere açıklanamaz.
3. Bu bilgiler, değiştirilemez, kopyalanamaz ve tahrip edilemez.
4. Gizli dosyalar kurum dışına çıkarılamaz.
5. Şirket bilgilerine erişim için kullanılan şifreler yetkili kullanıcılar dışında kimseye açıklanmaz.
6. Şirket gizli bilgileri umumi yerlerde konuşulmaz.
7. Kişi veya kurumlarla ilgili asılsız beyan ve/veya dedikodu yapılamaz.
8. Şirket politikasını yansıtan ve kişiye özel olan personele ait ücret, yan fayda ve benzeri özlük bilgileri gizlidir ve yetkililer dışında kimseye açıklanamaz.

ADİL ÇALIŞMA ORTAMININ OLUŞTURULMASI VE SÜRDÜRÜLMESİ POLİTİKASI

Uygulama Esasları

1. Şirket uygulamaları yürürlükteki tüm ilgili yasa ve düzenlemelere uyumludur.
2. İnsan kaynakları politika ve tüm uygulamaların adil olmasını sağlar.
3. Kurum içinde çalışanlar arasında dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, inanç, din, mezhep, yaş, fiziksel engel ve benzeri nedenler ile ayrımcılık yapılması kabul edilemez.
4. Şirkette farklı inanç, düşünce ve görüşe sahip kişilerin uyumlu bir şekilde çalışmaları sağlanır.
5. Çalışanların özel hayatına ve kişisel alanlarına saygı gösterilir.
6. Çalışanların fiziksel, cinsel ve duygusal dokunulmazlıkları da gözetilir.
7. İşyeri fiziksel çalışma ortamı ve şartlarının tüm çalışanlar için sağlıklı ve güvenli olması sağlanır.

TEKNİK ALÜMİNYUM’LU OLMAK

SEÇME VE YERLEŞTİRME

Teknik Alüminyum bünyesinde oluşan iş gücü ihtiyaçları doğrultusunda, iş gerekleri dikkate alınarak önceden belirlenmiş olan yetkinlik, nitelik ve bilgi beceriye sahip adaylara ulaşılarak doğru işe doğru insan yerleştirmek amaçlanmaktadır. Bunu sağlamak amacıyla adaylara pozisyon bazında değişiklik göstermekle birlikte mülakat, çeşitli yetkinlik ve kişilik envanterleri, test ve sınavlar değerlendirme merkezi gibi uygulamalar gerçekleştirilmektedir.

En büyük değerimizin insanımız olduğundan hareketle yetenekli ve mükemmellik kültürümüze uygun adaylara fırsat eşitliği içerisinde erişmek ve bünyemizde yer almasını sağlamak işe alım politikamızın temel hedefidir.

ÜCRET VE YAN HAKLAR

Teknik Alüminyum da çalışanlara adil bir ücretlendirme yapılabilmesi amacıyla işlerin kurum hedeflerine ulaşması maharet sorumluluk çaba ve iş koşulları faktörleri ölçülerek yapılan iş değerlendirmesi sonucu iş büyüklükleri doğrultusunda kademeler bazında ücret politikaları belirlenmektedir.

Ücret politikalarını belirlerken amacımız; çalışanların toplam gelirlerini güncel ücret piyasasına göre belirlenmiş rekabetçi ve adil kurumsal politikalara göre belirlemektir. Bu maksatla her yıl düzenli olarak piyasa ücret araştırmaları yapılmaktadır.

Mavi Yakalı çalışanlarımızın ücretlendirilmesi Toplu İş Sözleşmesi kapsamında belirlenmektedir.

YAN HAKLAR

TÜM ÇALIŞANLARIMIZA SAĞLANAN YAN HAKLAR

Kıdem İkramiyesi,
Sosyal Yardımlar; ölüm, doğum ve evlilik yardımı
Öğle Yemeği,
İş Yeri Sağlık servisi,
Personel taşıma hizmetleri

TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNE BAĞLI ÇALIŞANLARA SAĞLANAN YAN HAKLAR

Erzak, öğrenim, bayram, izin harçlığı, ayakkabı yardımı vb. Ödemeler adına her ay düzenli olarak toplu bir ödeme yapılır.
Çocuk Yardımı,
Yakacak Yardımı
Gece çalışma ücreti,
Fazla Mesai ücretleri, türüne bakılmaksızın %100 artırımlı olarak ödenmektedir.

TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ DIŞINDAKİ BEYAZ YAKALI ÇALIŞANLARA SAĞLANAN YAN HAKLAR

Çalışanlarımız kendilerine sunulan Esnek Yan Hak paketinde yer alan Özel Sağlık Sigortası, Bireysel Emeklilik Planı, Giyim, Gıda, Teknoloji Market Çeklerinden tercih ettiklerini seçerek faydalanmaktadırlar.

GÖREVE ÖZEL YAN HAKLAR

Araç Tahsisi
Araç Yakıtı
Cep Telefonu ve Hattı Tahsisi
Özel Sağlık Sigortası (Yönetici ve Üstü Kadrolar)

YILLIK İZİN POLİTİKASI

Tüm çalışanlara kıdemlerine göre aşağıda belirtilen sürelerde yıllık izin hakkı tanınır.

Kıdem Yılı Yıllık İzin Günü
1-5 Yıl 18 İş Günü
6-15 Yıl 22 İş Günü
16 yıl ve üzeri 26 İş Günü

EĞİTİM YÖNETİM SİSTEMİ

Teknik Alüminyum mükemmellik modelini hayata geçirmek ve sürekli olarak geliştirmenin insan yetkinlikleri ve vizyonu ile paralel olduğuna inanmaktadır. Bu doğrultuda değişen ve gelişen koşullara adapte olmak, öncülük etmek maksadıyla sürekli gelişimi ve öğrenen organizasyon olmayı benimsemiştir.

Kurumumuzun ve çalışanlarımızın eğitim ihtiyaçlarını belirlemek için her türlü olası gelişim alanını sürekli izlemek maksadıyla sistemler kurmaktayız. Kalite Departmanımızın iş sonuçları raporları, yetkinlik ölçüm sonuçları, iş hedefleri sonuçları ve sistematik diğer eğitim ihtiyaç analiz programları ile yıllık olarak gelişim alanlarımızı belirleyerek eğitim planları oluşturmakta ve uygulamaktayız. Ayrıca bilgi beceri matrisleriyle gelişim alanlarını belirlemekte ve takip etmekteyiz.

Standart eğitimler, zorunlu eğitimler, teknik gelişim eğitimleri, yetkinlik/kişisel gelişim eğitimleri ana başlıklar altında kurum içi eğitim, dış eğitim, uzaktan eğitim, rotasyon, tek nokta eğitimi, simülasyon vb. birçok eğitim tekniği kullanarak çalışanlarımızı kurum ihtiyaçları ve geleceğe hazırlamakta aynı zamanda kişisel gelişimlerini destekleyerek çalışanlarımıza ve kurumumuza değer katmaktayız.

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

Teknik Alüminyum ve çalışanları olarak, ulusal ve uluslararası yasal mevzuat ve düzenlemelere uyar, sürekli gelişmeyi temel alan bir İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi dahlinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı yaratırız.

Çalışma ortamında ortaya çıkabilecek sağlık ve güvenlik risklerinin analiz edilerek minimize edilmesi,
İş Sağlığı ve Güvenliği bilincinin oluşturulması ve geliştirilmesi için eğitim faaliyetlerinin düzenlenmesi

Sıfır iş kazası ve sıfır meslek hastalığı hedefini benimseyerek, gerekli önlemleri almak suretiyle verimliliğimizin arttırılması yönünde faaliyetlerimizi Kalite ve Çevre Yönetim Sistemleri ile birlikte bütünleşik bir şekilde yönetmekteyiz.

BU TAKIMIN BİR PARÇASI OLMAK İSTER MİSİNİZ?