TEKNİK ALÜMİNYUM ANONİM ŞİRKETİ

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA İNTERNET SİTESİ AYDINLATMA METNİ

Teknik Alüminyum Anonim Şirketi (“Teknik Alüminyum”), yürütmekte olduğu faaliyetler nedeniyle kişisel verilerinizin işlenmesinde 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“KVKK”) uygun olarak gerekli her türlü teknik ve hukuki tedbiri almaktadır.

Kişisel verileriniz, Teknik Alüminyum tarafından veri sorumlusu sıfatı ile;

•  Hukuka ve dürüstlük kuralına uygun olarak,

•  Sözleşmesel ve akdi yükümlülüklerimiz çerçevesinde,

•  Güncel ve doğrulu bir şekilde,

•  İşlenme amacına uygun, sınırlı ve ölçülü şekilde,

•  İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilmek üzere, işlenmektedir.

İlgili kişiler, işlenen kişisel verileri, kişisel verilerinin işlenme amaçları, üçüncü kişilere aktarılması, kişisel veri toplamanın hukuki sebepleri ile KVKK’ da yer alan hakları konularında detaylı bilgiye işbu aydınlatma metninden ulaşabilirler.

•  Teknik Alüminyum’un veri işleme esnasında dayandığı hukuki sebepler şunlardır:

•  Açık rızanın varlığı (“m.5/1, m.6”).

•  Kanunlarda açıkça öngörülmesi (“m.5/2-a”).

•  Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması (“m.5/2-c”).

•  Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması(“m.5/2-ç”).

•  İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması (“m.5/2-d”).

•  Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması (“m.5/2-e”).

•  İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması (“m.5/2-f”).

A. İşlenen Kişisel Veriler, Kişisel Veri Toplamanın Hukuki Sebebi ve Yöntemi

İşlenen Veri Kategorisi Amaç Veri İşleme Şartları Veri Toplama Yöntemleri

Fiziksel Mekan Kamera Kayıtları Şirketin giriş çıkış kontrolleri yapılması ve fiziksel güvenlik önlemlerin alınması amacıyla m.5/2-f. Kurum yazılımları üzerinden ( otomatik yollarla)

Güvenlik Bilgisi Giriş Çıkış Kayıtları Şirketin giriş çıkış kontrolleri yapılması ve fiziksel güvenlik önlemlerin alınması amacıyla m.5/2-f. Kurum yazılımları üzerinden ( otomatik yollarla)

Talep / Şikayet Yönetimi Bilgisi Memnuniyet Anketleri Gelen talep ve şikayetlerin değerlendirilmesi amacıyla m.5/2-f. E -posta yoluyla ( kısmen otomatik yollarla )

Risk Yönetimi Bilgisi Log Kayıtları 

Mac Adresleri

IP Adresleri Kurum ağ güvenliğinin sağlanması ve 5651 sayılı kanundan kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi m.5/2-ç. Kurum kaynakları ile ( kısmen otomatik ve ya otomatik olmayan yollarla )

Kimlik Bilgisi Adı Soyadı

TCKN

İmza Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi amacıyla m.5/2-c.

m.5/2-e. Sözleşme üzerinden ( otomatik olmayan yollarla )

İletişim Bilgileri Telefon

Adres

E-posta Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi amacıyla m.5/2-c.

m.5/2-e.

m.5/2-f. E-posta ve ya yazılı olarak ( kısmen otomatik ve otomatik olmayan yollarla )

Özlük Bilgisi Banka Hesap Bilgileri Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi amacıyla m.5/2-c.

m.5/2-e. E-posta ve ya yazılı olarak ( kısmen otomatik ve otomatik olmayan yollarla )B. Kişisel Verilerin Üçüncü Kişilere Aktarılması

Veri Aktarma Amacı Aktarılan Alıcı Grupları 

Risk yönetimi bilgisi kapsamında işlenen veriler , yasal yükümlülüğün yerine getirilmesi amacıyla Kolluk kuvvetlerine ve BTK'ya aktarılmaktadır.

Fiziksel mekan ve güvenlik kapsamında işlenen veriler, yasal yükümlülüğün yerine getirilmesi amacıyla Kolluk kuvvetlerine aktarılmaktadır.

Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi amacıyla işlenen kişisel veriler , yasal yükümlülüğün yerine getirilmesi amacıyla İlgili kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılmaktadır.

C. Kişisel Verilerin Yurt Dışındaki Üçüncü Kişilere Aktarılması

Veri Aktarma Aracı Aktarılan Alıcı Grupları 

Fiziksel mekan ve güvenlik bilgisi risk yönetim bilgisi kapsamında işlenen veriler, şirket ortaklarının bilgilendirilmesi amacıyla Hissedar ortak AA Metals'e Amerika'ya aktarılmaktadır.

D. İlgili Kişinin Hakları

İlgili kişi, şirketimizin aşağıda belirtilen adresine Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e uygun bir şekilde başvuruda bulunarak kendisiyle ilgili;

•  Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

•  Kişisel veri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

•  Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

•  Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

•  Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

•  Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

•  İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

•  Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme

haklarına sahiptir.

Tarafımıza iletilen başvurular, talebin niteliğine göre talebin Şirketimize ulaştığı tarihten itibaren en geç 30 (otuz) gün içerisinde yanıtlandırılmaktadır. Değerlendirme ve karar verme işleminin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi durumunda Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret esas alınacaktır.

Mersis No 0836002792900017

İnternet Adresi  www.teknikaluminyum.com.tr


Telefon Numarası 0 282 674 51 51

E-Posta Adresi    info@teknikaluminyum.com.tr


Adres  Velimeşe Osb Mah 6.Yanyol Cad Teknik Alüminyum Blok No: 40/1 Ergene/Tekirdağ

KEP Adresi teknikaluminyum@hs02.kep.tr